Header

Počet prístupov:

  

  

 AKTUALITY U NÁS 

 Ak potrebuješ informáciu, alebo modlitbu napíš nám e-mail: 

jeziskristuszije@gmail.com 

IZRAEL- aktuality noviny DELET

 

  ---------------------------------------------------- 

   Ak máš záujem o knihu    ,, Môj boj proti neviteľnému nepriateľovi ,,  v tlačenej forme pošli prosím objednávku na

e-mail:

jeziskristuszije@gmail.com

,, V prípade, že Vám kniha neprišla prosíme o zaslanie opätovnej objednávky ,, 

AKCIA 

Cena za 1 ks - 3 € + poštovné

Cena za 2 ks - 4 € + poštovné

  

Kniha

 

KNIHY NA STIAHNUTIE DO PC, mobilu, tabletu  

Kniha od Mariána Červeníka - Martinus

Kniha od Mariána Červeníka na stiahnutie v EPUB do mobilu prípadne tabletu  

Stránky kde sa dajú stiahnúť knihy - Môj boj proti ...... 

Kniha od Mariána Červeníka na čítanie v PC

-----------------------------------------

 AKTUALITY   

  Evolúcia je podvod !!! 

 

  

 -----------------------------------------

Je Boh autorom utrpení, ktoré sú na tomto svete?

 

Nikdy neobviňuj Boha !!! 

  

Nemáš istotu spasenia 

 

-----------------------------------------

Pomôžte zastaviť antisemitizmus, pokiaľ je čas ! 

 

Vyhlásenie solidarity slovenských kresťanov s Izraelom

----------------------------------

  

 

 Kresťanské internetové televízie

 

 

 

 

 

Vítajte na kresťanskej evanjelizačnej stránke 

Ježiš Kristus žije

 

   / Skutky Apoštolov 25:19 / Ale mali s ním akési škriepky o svoje vlastné náboženstvo a o jakéhosi zomrelého Ježiša, o ktorom istil Pavel, že žije.

   / Ev. Marka 16 : 9 / A keď vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov. 10 Tá išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním, žalostiacim a plačúcim. 11 Ale oni, keď počuli, že žije, a že ho videla, neverili. 

 

  Sme kresťania,ktorý uverili vzkrieseného Syna Božieho Ježiša Krista a v poslušnosti Božiemu Slovu,,Biblii,,zvestujú evanjelium nášho Jediného Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

         

    / Ev. Jána 3: 35 až 36  / 35 Otec miluje Syna a dal všetko do jeho ruky. 36 Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.

   / Ev. Marka 16:15,16  15 Iďte po celom svete a kážte evanjelium, každému stvoreniu! 16 Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený.  

  / Skutky Apoštolov 4: 10 až 12 / 10 nech vám je všetkým známe aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho Nazarejského, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Bôh vzkriesil z mŕtvych, tým tento tu stojí zdravý pred vami. 11 To je ten kameň, opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal hlavou uhla. 12 A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení.

  

 

   

  

     Načítaná Biblia - SK (Nová Zmluva)     

 

   / Zjavenia Jána - 1:17 až 19 / 17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný 18 a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti. 19 A tedy napíš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tomto.

  / List Rimanom 10 : 13 až 15  /- ,, 13 Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. 14 Ale jako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa? 15 A zase jako budú kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!,,

 

      

O Ježišovi

  

JEDINEČNÁ OSOBA

,, Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo." / Ev. Jána 1:1-3 / 

    Nie je možné mať patričnú úctu k Božiemu Synovi bez toho, aby nám bola jasná Jeho preexistencia - že je stvoriteľom a počiatkom všetkého dávno pred tým ako boli stvorené veci. ,,lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho" /  Kol 1:16 /.

    Ježiš Kristus je často porovnávaný s inými prorokmi a učiteľmi, ale On tvrdil, že je Boh. Svoje božstvo potvrdil, keď povedal ,,Ja a Otec jedno sme." / Ev. Jána 10:30 / a ,,Kto mňa videl, videl Otca" / Ev. Jána 14:19 / a zároveň je najjedinečnejšia osoba, aká kedy žila. Jeho vtelenie / Ev. Jána 1:14 / a všetko od jeho narodenia - ,,A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch prijde na teba, a moc Najvyššieho ťa zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží. " / Ev. Lukáša 1:35 / - spôsob života, zázraky, slová, smrť na kríži, zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie - bolo výsostne nadprirodzené a úplne sa odlišoval od všetkých ostatných. 

DOKONALÝ ŽIVOT

    Ježišov život bol, tak dokonale spravodlivý, ako jeho narodenie. Približne v jeho 30-tich rokoch vyšiel do ulíc Izraela a začal vyučovať a uzdravovať ľudí. Biblia zaznamenáva, že bol odlišný od ostatných kazateľov a ľudia boli ohromení jeho učením, lebo vyučoval v autorite. Rovnakým spôsobom uzdravoval - v moci a v sile. ,,Priniesli mu všetkých chorých ľudí, ktorí boli postihnutí rôznymi chorobami a trápeniami. A on ich všetkých vyliečil." Nebolo to náhodou, že sa Ježiš narodil židovskej žene, aj to bolo súčasťou plánu spasenia. Skôr, než prišiel Mesiáš, bol vydaný zákon, ktorý dával možnosť spasenia pre tých, ktorí ho bez výnimky a stále budú dodržiavať. Ježiš dodržiaval všetky prikázania, preto Ho aj smrť musela pustiť, lebo nikdy zákon neprestúpil. Žil dokonalým životom. Keď povieme dokanalý, myslíme tým dokonalý podľa Božieho Zákona. Práve to, že sa Mesiáš narodil, aby naplnil židovské Písma, odkrýva skutočnosť, že ostatné ,,sväté knihy"neboli inšpirované Bohom. Nakoniec ohrozený Jeho autoritou a slávou, politici a náboženské autority sa Ho rozhodli zabiť.


 

JEHO SMRŤ

     V našej kultúre nemáme veľké pochopenie pre význam obetí. Základná myšlienka obetí je, že je možné preniesť vinu. V Starom Zákone sa píše, že Izraelci pravidelne prinášali kňazovi zvieratá, aby ich obetoval. Kňaz zviera zabil a jeho krvou pokropil oltár na znamenie toho, že človek, ktorý zviera priniesol na obetu, má dočasne odpustené hriechy. Toto zviera muselo byť dokonalé, bez jedinej poškvrny, či chyby, aby hriechy toho, kto ho obetoval, mohli byť prenesené na túto nevinnú a nepoškvrnenú obeť. Každý človek zhrešil a je teda vylúčené, aby mohol pristúpiť k Bohu bez obetí. Toto zjavenie nám úplne vylúči spasenie zo skutkov. Obete v Starom Zákone boli predobrazom príchodu vyvoleného ,,Božieho baránka - Ježiša Krista" , ktorého krv nemala zmyť ľudské hriechy len dočasne, ale raz a navždy.


       Obeť Ježiša Krista bola dokonalá! ,,v ktorej vôli sme posvätení donesenou obeťou tela Ježiša Krista, raz navždy. A každý kňaz stojí svätoslúžiac deň ako deň a často donáša tie isté obeti, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. Ale on donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy sa posadil po pravici Božej. A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh." / Židom 10:10-13 /

,,Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú" / Židom 10:14 /

   

 

 

PRISĽÚBENIE PRE TEBA

     Viera vo vzkriesenie Ježiša Krista je hlavnou podmienkou pre spasenie človeka. ,, Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie." / Rimanom 10:9-10 / Všimnime si, podmienkou nie je veriť v to, že Ježiš žil, ani v to, že zomrel. Každý verí, že človek zomrie.

   

    

      Základnou podmienkou kresťanskej viery je viera vo vzkriesenie Ježiša Krista.

     To, že bol vzkriesený, znamená, že bol nevinný a smrť ani peklo Ho nevedeli  udržať. ,,A vidiac to vopred hovoril o zmŕtvychvstaní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo že nevidelo porušenia." / Skutky 2:31 / Vzkriesenie Ježiša je pre nás ohromnou správou, lebo ak jeden človek vstal z mŕtvych, potom aj my môžme veriť vo vzkriesenie. Nie je úžasné, čo pre Teba urobil Pán Ježiš ?

  

PRÍJMI HO TERAZ

     Keď sa odovzdáš do rúk Pána Ježiša, môžeš si byť úplne istý, že naplní Tvoj život tým, čo je pre Teba najlepšie. Kedže Ťa miluje a len skrze Neho môžeš spoznať Boha osobne, prežívať Jeho lásku a spoznať Jeho lásku pre Tvoj život.

Apoštol Pavol povedal: ,,Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil." / Efezským 2:8-9 /

A Ježiš povedal: ,,Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu..." Zjavenie 3:20 /

 

  

 / Ev. Jána 3 : 1 - 8 /   -  ,, 1 A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. 2 Ten prišiel k Ježišovi vnoci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh. 3 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. 4 A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? 5 Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. 7 Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova.,,

/ Ev. Jána 3 : 16 - 19 /  ,, 16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. 18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19 A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.,, 

 

Ježiš teraz klope na tvoje dvere ( srdce ). Odvráť sa od seba samého, oľutuj svoje hriechy a obráť sa k Bohu. Ver, že Ježiš vstúpil do tvojho života, odpustí Ti hriechy a zmení Ťa v človeka, akého z Teba chce mať. PRIJMI HO TERAZ...

 

             Modlitba, ktorá môže zmeniť tvoj život !

 

       ,, Modlitbou našich sŕdc je, aby si objavil autora lásky - Ježiša. Jeho život a smrť predstavuje ten najväčší dar lásky, aký svet kedy mohol dostať - dar pre Teba. Všetko, čo potrebuješ je, aby si to akceptoval........   Znamená to úplne nový začiatok života v spoločenstve s Bohom. Chceš sa s ním stretnúť? Tak mu povedz, že Ho túžiš spoznať práve dnes. Ak si si nie istý, či naozaj poznáš Boha a nemáš istotu, že pôjdeš do neba, potom sa pomodli Tvoju modlitbu práve teraz.,,         

                                        

 

/ Ev. Jána 8 : 32 - 36 / - ,, 32 a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. 33 Odpovedali mu: Semä Abrahámovo sme a nikdy sme nikomu neslúžili; jako ty teda hovoríš, že vraj  budete slobodní? 34 Ježiš im odpovedal: Ameň, ameň vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu. 35 A sluha nezostáva v dome na veky; syn zostáva na veky. 36 Tedy keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.,,  

  

Drahý brat/ sestra - toto je len začiatok úžasného života s Kristom.

 Teraz:  

 ,, teraz keď si znovuzrodený ,, 

 ,, si pozvaný na pravidelné bohoslužby na Biblických základoch ( bohoslužby sú uvedené hore v ľavo - adresy bohoslužíeb ) ,,     

,, čítaj Bibliu každý deň aby si lepšie spoznal Ježiša Krista, a staň sa Jeho učeníkom ,,

,, vybuduj si svoj modlitbený život ,,

,, daj sa pokrstiť (ponoriť do vody), chváľ Boha, maj spoločenstvo a slúž s druhými kresťanmi v cirkvi, kde kážu Ježiša Krista ,,

,, povedz iným o Ježišovi Kristovi ,,

 

 

/ Ev. Marka 16 : 16 / -  ,, Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.,,   

 

/ Ev. Matúša  28 : 18 až 20- ,, A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.,,